รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองบึงกาฬ 1,341 1,251 93.29 939 1,141 121.55 329 1,051 319.90
พรเจริญ 368 368 100.00 258 368 142.86 90 368 408.16
โซ่พิสัย 100 100 100.00 70 100 142.86 25 100 408.16
เซกา 715 715 100.00 501 715 142.86 175 715 408.16
ปากคาด 570 548 96.14 399 548 137.34 140 548 392.41
บึงโขงหลง 380 296 77.89 266 296 111.28 93 296 317.94
ศรีวิไล 522 486 93.10 365 486 133.00 128 486 380.01
บุ่งคล้า 135 135 100.00 95 135 142.86 33 135 408.16
รวม 4,131 3,899 94.38 2,893 3,789 130.97 1,013 3,699 365.15