รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองอำนาจเจริญ 459 459 100.00 321 459 142.86 112 459 408.16
ชานุมาน 0 67 0.00 0 67 0.00 0 67 0.00
ปทุมราชวงศา 143 143 100.00 100 0 0.00 35 0 0.00
พนา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เสนางคนิคม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หัวตะพาน 78 78 100.00 55 78 142.86 19 78 408.16
ลืออำนาจ 265 265 100.00 186 265 142.86 65 167 257.22
รวม 945 1,012 107.09 662 869 131.27 231 771 333.77