รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองชัยภูมิ 11 11 100.00 8 11 142.86 3 11 408.16
บ้านเขว้า 166 120 72.29 116 120 103.27 41 120 295.06
คอนสวรรค์ 263 258 98.10 184 257 139.60 64 257 398.85
เกษตรสมบูรณ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวแดง 105 105 100.00 74 105 142.86 26 105 408.16
จัตุรัส 183 183 100.00 128 183 142.86 45 183 408.16
บำเหน็จณรงค์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองบัวระเหว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เทพสถิต 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ภูเขียว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านแท่น 318 318 100.00 223 318 142.86 78 318 408.16
แก้งคร้อ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
คอนสาร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ภักดีชุมพล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เนินสง่า 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ซับใหญ่ 85 85 100.00 60 85 142.86 21 85 408.16
รวม 1,131 1,080 95.49 793 1,079 136.07 278 1,079 388.13