รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองยโสธร 261 220 84.29 183 220 120.42 64 220 344.05
ทรายมูล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กุดชุม 619 619 100.00 433 562 129.70 152 562 370.58
คำเขื่อนแก้ว 263 263 100.00 184 263 142.86 64 263 408.16
ป่าติ้ว 381 381 100.00 267 381 142.86 93 381 408.16
มหาชนะชัย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ค้อวัง 124 124 100.00 87 124 142.86 30 124 408.16
เลิงนกทา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ไทยเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 1,648 1,607 97.51 1,154 1,550 134.32 403 1,550 384.62