รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองอุบลราชธานี 204 204 100.00 143 204 142.86 50 204 408.16
ศรีเมืองใหม่ 115 115 100.00 81 115 142.86 28 115 408.16
โขงเจียม 119 119 100.00 83 119 142.86 29 119 408.16
เขื่องใน 68 68 100.00 48 68 142.86 17 68 408.16
เขมราฐ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เดชอุดม 237 209 88.19 166 209 125.98 58 209 359.94
นาจะหลวย 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้ำยืน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บุณฑริก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ตระการพืชผล 229 229 100.00 160 229 142.86 56 215 383.21
กุดข้าวปุ้น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ม่วงสามสิบ 3 3 100.00 2 3 142.86 1 3 408.16
วารินชำราบ 484 484 100.00 339 232 68.48 119 167 140.83
พิบูลมังสาหาร 466 466 100.00 326 466 142.86 114 466 408.16
ตาลสุม 106 106 100.00 74 106 142.86 26 106 408.16
โพธิ์ไทร 118 118 100.00 83 118 142.86 29 118 408.16
สำโรง 128 128 100.00 90 128 142.86 31 128 408.16
ดอนมดแดง 253 253 100.00 177 253 142.86 62 253 408.16
สิรินธร 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ทุ่งศรีอุดม 49 49 100.00 34 49 142.86 12 49 408.16
นาเยีย 504 504 100.00 353 504 142.86 123 504 408.16
นาตาล 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เหล่าเสือโก้ก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สว่างวีระวงศ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้ำขุ่น 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 3,083 3,055 99.09 2,159 2,803 129.83 755 2,724 360.79