รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองศรีสะเกษ 91 91 100.00 64 91 142.86 22 91 408.16
ยางชุมน้อย 65 42 64.62 46 42 92.31 16 38 238.62
กันทรารมย์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
กันทรลักษ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขุขันธ์ 276 246 89.13 193 275 142.34 68 275 406.68
ไพรบึง 104 104 100.00 73 104 142.86 25 104 408.16
ปรางค์กู่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ขุนหาญ 27 27 100.00 19 27 142.86 7 27 408.16
ราษีไศล 106 106 100.00 74 106 142.86 26 106 408.16
อุทุมพรพิสัย 231 230 99.57 162 230 142.24 57 230 406.40
บึงบูรพ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ห้วยทับทัน 17 17 100.00 12 17 142.86 4 17 408.16
โนนคูณ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีรัตนะ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
น้ำเกลี้ยง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วังหิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ภูสิงห์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เมืองจันทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เบญจลักษ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พยุห์ 409 409 100.00 286 409 142.86 100 409 408.16
โพธิ์ศรีสุวรรณ 69 69 100.00 48 69 142.86 17 69 408.16
ศิลาลาด 81 81 100.00 57 81 142.86 20 65 327.54
รวม 1,476 1,422 96.34 1,034 1,451 140.33 362 1,431 395.30