รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสุรินทร์ 624 624 100.00 437 624 142.86 153 624 408.16
ชุมพลบุรี 335 335 100.00 235 335 142.86 82 335 408.16
ท่าตูม 496 496 100.00 347 496 142.86 122 471 387.59
จอมพระ 145 145 100.00 102 145 142.86 36 145 408.16
ปราสาท 692 689 99.57 484 689 142.24 170 689 406.39
กาบเชิง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รัตนบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สนม 110 110 100.00 77 110 142.86 27 110 408.16
ศีขรภูมิ 2,371 2,363 99.66 1,660 2,363 142.38 581 2,363 406.79
สังขะ 259 259 100.00 181 259 142.86 63 259 408.16
ลำดวน 117 117 100.00 82 117 142.86 29 117 408.16
สำโรงทาบ 49 49 100.00 34 16 46.65 12 16 133.28
บัวเชด 547 547 100.00 383 547 142.86 134 547 408.16
พนมดงรัก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีณรงค์ 824 824 100.00 577 824 142.86 202 824 408.16
เขวาสินรินทร์ 103 103 100.00 72 103 142.86 25 103 408.16
โนนนารายณ์ 205 205 100.00 144 205 142.86 50 128 254.85
รวม 6,877 6,866 99.84 3,156 6,833 216.51 1,686 6,731 399.23