รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสระแก้ว 145 145 100.00 102 145 142.86 36 145 408.16
คลองหาด 221 221 100.00 155 181 117.00 54 161 297.35
ตาพระยา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วังน้ำเย็น 169 169 100.00 118 169 142.86 41 169 408.16
วัฒนานคร 14 14 100.00 10 14 142.86 3 14 408.16
อรัญประเทศ 267 267 100.00 187 267 142.86 65 267 408.16
เขาฉกรรจ์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
โคกสูง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
วังสมบูรณ์ 197 197 100.00 138 197 142.86 48 197 408.16
รวม 1,013 1,013 100.00 710 973 137.04 247 953 385.83