รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองนครนายก 390 390 100.00 273 273 100.00 96 130 136.05
ปากพลี 210 210 100.00 147 147 100.00 51 70 136.05
บ้านนา 300 300 100.00 210 210 100.00 74 100 136.05
องครักษ์ 330 330 100.00 231 231 100.00 81 110 136.05
รวม 1,230 1,230 100.00 861 861 100.00 302 410 135.76