รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองฉะเชิงเทรา 619 619 100.00 433 616 142.16 152 616 406.19
บางคล้า 65 65 100.00 46 65 142.86 16 65 408.16
บางน้ำเปรี้ยว 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางปะกง 210 223 106.19 147 220 149.66 51 204 396.50
บ้านโพธิ์ 61 61 100.00 43 61 142.86 15 61 408.16
พนมสารคาม 502 502 100.00 351 502 142.86 123 502 408.16
ราชสาส์น 37 37 100.00 26 37 142.86 9 37 408.16
สนามชัยเขต 7 7 100.00 5 7 142.86 2 7 408.16
แปลงยาว 320 320 100.00 224 320 142.86 78 320 408.16
ท่าตะเกียบ 29 29 100.00 20 29 142.86 7 29 408.16
คลองเขื่อน 74 74 100.00 52 74 142.86 18 74 408.16
รวม 1,924 1,937 100.68 1,347 1,931 143.36 471 1,915 406.58