รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองตราด 924 924 100.00 647 924 142.86 226 924 408.16
คลองใหญ่ 331 327 98.79 232 321 138.54 81 321 395.83
เขาสมิง 665 602 90.53 466 602 129.32 163 594 364.58
บ่อไร่ 587 359 61.16 411 359 87.37 144 359 249.63
แหลมงอบ 400 309 77.25 280 309 110.36 98 309 315.31
เกาะกูด 32 32 100.00 22 32 142.86 8 30 382.65
เกาะช้าง 158 158 100.00 111 158 142.86 39 127 328.08
รวม 3,097 2,711 87.54 2,169 2,705 124.71 759 2,664 350.99