รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองระยอง 350 350 100.00 245 252 102.86 86 210 244.90
บ้านฉาง 80 80 100.00 56 55 98.21 20 55 280.61
แกลง 870 870 100.00 609 698 114.61 213 697 327.00
วังจันทร์ 100 100 100.00 70 70 100.00 25 70 285.71
บ้านค่าย 370 370 100.00 259 257 99.23 91 257 283.51
ปลวกแดง 120 120 100.00 84 87 103.57 29 84 285.71
เขาชะเมา 82 82 100.00 57 63 109.76 20 63 313.59
นิคมพัฒนา 100 100 100.00 70 72 102.86 25 69 281.63
รวม 2,072 2,072 100.00 1,450 1,554 107.17 509 1,505 295.68