รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองชลบุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ้านบึง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
หนองใหญ่ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางละมุง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
พานทอง 625 323 51.68 438 323 73.83 153 323 210.94
พนัสนิคม 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ศรีราชา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
เกาะสีชัง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สัตหีบ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บ่อทอง 60 60 100.00 42 60 142.86 15 60 408.16
เกาะจันทร์ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 685 383 55.91 480 383 79.79 168 383 227.98