รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสระบุรี 61 61 100.00 43 61 142.86 15 61 408.16
แก่งคอย 622 516 82.96 435 516 118.51 152 516 338.60
หนองแค 223 190 85.20 156 190 121.72 55 190 347.76
วิหารแดง 542 542 100.00 379 537 141.54 133 493 371.26
หนองแซง 300 275 91.67 210 275 130.95 74 260 353.74
บ้านหมอ 886 886 100.00 620 847 136.57 217 498 229.42
ดอนพุด 118 118 100.00 83 118 142.86 29 118 408.16
หนองโดน 90 90 100.00 63 90 142.86 22 90 408.16
พระพุทธบาท 22 22 100.00 15 22 142.86 5 22 408.16
เสาไห้ 542 539 99.45 379 521 137.32 133 450 338.88
มวกเหล็ก 300 300 100.00 210 300 142.86 74 220 299.32
วังม่วง 419 419 100.00 293 419 142.86 103 419 408.16
เฉลิมพระเกียรติ 590 590 100.00 413 590 142.86 145 590 408.16
รวม 4,715 4,548 96.46 3,299 4,486 135.98 1,157 3,927 339.41