รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองชัยนาท 202 85 42.08 141 85 60.11 49 85 171.75
มโนรมย์ 379 379 100.00 265 379 142.86 93 379 408.16
วัดสิงห์ 260 260 100.00 182 260 142.86 64 260 408.16
สรรพยา 265 265 100.00 186 265 142.86 65 265 408.16
สรรคบุรี 290 290 100.00 203 290 142.86 71 170 239.27
หันคา 320 320 100.00 224 320 142.86 78 160 204.08
หนองมะโมง 160 160 100.00 112 160 142.86 39 80 204.08
เนินขาม 54 54 100.00 38 54 142.86 13 54 408.16
รวม 1,930 1,813 93.94 1,351 1,813 134.20 472 1,453 307.84