รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสิงห์บุรี 162 131 80.86 113 131 115.52 40 97 244.39
บางระจัน 264 147 55.68 185 264 142.86 65 119 183.98
ค่ายบางระจัน 82 0 0.00 57 0 0.00 20 0 0.00
พรหมบุรี 8 8 100.00 6 8 142.86 2 8 408.16
ท่าช้าง 124 124 100.00 87 124 142.86 30 124 408.16
อินทร์บุรี 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 640 410 64.06 448 527 117.63 157 348 221.66