รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองลพบุรี 80 52 65.00 56 52 92.86 20 52 265.31
พัฒนานิคม 191 190 99.48 134 188 140.61 47 188 401.75
โคกสำโรง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ชัยบาดาล 5 5 100.00 4 5 142.86 1 5 408.16
ท่าวุ้ง 16 16 100.00 11 16 142.86 4 16 408.16
บ้านหมี่ 170 147 86.47 119 134 112.61 42 134 321.73
ท่าหลวง 25 25 100.00 18 25 142.86 6 25 408.16
สระโบสถ์ 5 5 100.00 4 5 142.86 1 5 408.16
โคกเจริญ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลำสนธิ 24 24 100.00 17 24 142.86 6 24 408.16
หนองม่วง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 516 464 89.92 363 449 123.69 127 449 353.54