รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองอ่างทอง 483 483 100.00 338 483 142.86 118 285 240.84
ไชโย 410 397 96.83 287 280 97.56 100 113 112.49
ป่าโมก 88 88 100.00 62 88 142.86 22 88 408.16
โพธิ์ทอง 594 590 99.33 416 660 158.73 146 589 404.73
แสวงหา 530 530 100.00 371 530 142.86 130 511 393.53
วิเศษชัยชาญ 758 657 86.68 531 605 114.02 186 605 325.78
สามโก้ 6 6 100.00 4 6 142.86 1 6 408.16
รวม 2,869 2,751 95.89 2,009 2,652 132.01 703 2,197 312.52