รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
พระนครศรีอยุธยา 93 93 100.00 65 93 142.86 23 93 408.16
ท่าเรือ 143 143 100.00 100 143 142.86 35 143 408.16
นครหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางไทร 99 41 41.41 69 41 59.16 24 41 169.04
บางบาล 199 199 100.00 139 199 142.86 49 199 408.16
บางปะอิน 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
บางปะหัน 134 118 88.06 94 118 125.80 33 118 359.43
ผักไห่ 101 101 100.00 71 46 65.06 25 17 68.70
ภาชี 50 50 100.00 35 50 142.86 12 50 408.16
ลาดบัวหลวง 416 218 52.40 291 215 73.83 102 155 152.08
วังน้อย 100 100 100.00 70 0 0.00 25 0 0.00
เสนา 491 312 63.54 344 312 90.78 120 312 259.36
บางซ้าย 334 53 15.87 234 53 22.67 82 53 64.77
อุทัย 107 110 102.80 75 16 21.36 26 16 61.03
มหาราช 229 202 88.21 160 202 126.01 56 137 244.19
บ้านแพรก 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
รวม 2,496 1,740 69.71 1,747 1,488 85.17 612 1,334 217.97