รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองปทุมธานี 97 93 95.88 68 93 136.97 24 93 391.33
คลองหลวง 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ธัญบุรี 210 180 85.71 147 180 122.45 51 180 349.85
หนองเสือ 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
ลาดหลุมแก้ว 10 10 100.00 7 10 142.86 2 10 408.16
ลำลูกกา 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00
สามโคก 35 6 17.14 25 6 24.49 9 6 69.97
รวม 352 289 82.10 247 289 117.00 86 289 336.05