รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองนนทบุรี 495 495 100.00 347 495 142.86 121 495 408.16
บางกรวย 446 446 100.00 312 446 142.86 109 446 408.16
บางใหญ่ 300 300 100.00 210 300 142.86 74 300 408.16
บางบัวทอง 718 718 100.00 503 718 142.86 176 718 408.16
ไทรน้อย 347 463 133.43 243 463 190.61 85 410 482.27
ปากเกร็ด 584 599 102.57 409 599 146.53 143 599 418.65
รวม 2,890 3,021 104.53 2,024 3,021 149.26 708 2,968 419.21