รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563

อำเภอ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เมืองสมุทรปราการ 770 770 100.00 539 470 87.20 189 220 116.62
บางบ่อ 310 310 100.00 217 150 69.12 76 80 105.33
บางพลี 570 500 87.72 399 300 75.19 140 100 71.61
พระประแดง 824 822 99.76 577 502 87.03 202 367 181.79
พระสมุทรเจดีย์ 299 259 86.62 209 125 59.72 73 40 54.60
บางเสาธง 300 260 86.67 210 200 95.24 74 30 40.82
รวม 3,073 2,921 95.05 2,151 1,747 81.22 754 837 111.01