สรุปการรายงานผล อสม.หมอประจำบ้าน

 
  สรุปการรายงานผล อสม.หมอประจำบ้าน  แยกรายเขต / จังหวัด /อำเภอ /ตำบล / รายชื่อ อสม.



1. คำถาม & คำตอบ

คำถาม : บันทึกผลงานแล้ว ทำไมไม่แสดงผล?

คำตอบ : ต้องเลือกกลุ่มเป้าหมาย 80,000