รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับตำบล. อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบล จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ เข้าร่วมโครงการ กำลังติดตามข้อมูล ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
โนนค้อ 202 156 77.23 18 8.91 9 50.00 30 14.85 606 330 54.46
บก 174 157 90.23 16 9.20 15 93.75 1 0.57 522 521 99.81
โพธิ์ 131 118 90.08 13 9.92 13 100.00 1 0.76 393 390 99.24
หนองกุง 184 145 78.80 32 17.39 32 100.00 11 5.98 552 519 94.02
เหล่ากวาง 122 108 88.52 15 12.30 15 100.00 0 0.00 366 393 107.38
รวม 813 684 84.13 94 11.56 84 89.36 43 5.29 2,439 2,153 88.27