รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับตำบล. อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบล จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ เข้าร่วมโครงการ กำลังติดตามข้อมูล ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
โนนค้อ 202 118 58.42 14 6.93 9 64.29 70 34.65 606 147 24.26
บก 174 157 90.23 16 9.20 15 93.75 1 0.57 522 521 99.81
โพธิ์ 131 118 90.08 13 9.92 12 92.31 0 0.00 393 391 99.49
หนองกุง 184 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 552 0 0.00
เหล่ากวาง 122 107 87.70 15 12.30 0 0.00 0 0.00 366 390 106.56
รวม 813 500 61.50 58 7.13 36 62.07 71 8.73 2,439 1,449 59.41