รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับตำบล. อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบล จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ เข้าร่วมโครงการ กำลังติดตามข้อมูล ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
โนนค้อ 210 168 80.00 18 8.57 9 50.00 18 8.57 630 408 64.76 0 0.00
บก 177 157 88.70 16 9.04 15 93.75 1 0.56 531 521 98.12 0 0.00
โพธิ์ 131 118 90.08 13 9.92 13 100.00 1 0.76 393 390 99.24 0 0.00
หนองกุง 191 145 75.92 32 16.75 32 100.00 11 5.76 573 519 90.58 0 0.00
เหล่ากวาง 124 108 87.10 15 12.10 15 100.00 0 0.00 372 393 105.65 0 0.00
รวม 833 696 83.55 94 11.28 84 89.36 31 3.72 2,499 2,231 89.28 0 0.00