รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับตำบล. อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ตำบล จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ เข้าร่วมโครงการ กำลังติดตามข้อมูล ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
กันทรารมย์ 111 102 91.89 8 7.21 0 0.00 4 3.60 333 330 99.10 0 0.00
จะกง 135 126 93.33 9 6.67 9 100.00 0 0.00 405 406 100.25 0 0.00
ใจดี 103 102 99.03 0 0.00 0 0.00 0 0.00 309 306 99.03 0 0.00
ดองกำเม็ด 100 88 88.00 13 13.00 13 100.00 0 0.00 300 300 100.00 0 0.00
โสน 258 258 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 774 771 99.61 0 0.00
ปรือใหญ่ 210 162 77.14 0 0.00 0 0.00 51 24.29 630 531 84.29 0 0.00
สะเดาใหญ่ 125 124 99.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 375 197 52.53 0 0.00
ตาอุด 94 92 97.87 0 0.00 0 0.00 0 0.00 282 293 103.90 0 0.00
ห้วยเหนือ 246 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 738 0 0.00 0 0.00
ห้วยใต้ 119 121 101.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 357 363 101.68 0 0.00
หัวเสือ 131 130 99.24 0 0.00 0 0.00 2 1.53 393 390 99.24 0 0.00
ตะเคียน 97 95 97.94 1 1.03 1 100.00 0 0.00 291 288 98.97 0 0.00
นิคมพัฒนา 89 80 89.89 9 10.11 5 55.56 0 0.00 267 267 100.00 0 0.00
โคกเพชร 110 107 97.27 3 2.73 3 100.00 0 0.00 330 330 100.00 0 0.00
ปราสาท 111 109 98.20 0 0.00 0 0.00 0 0.00 333 327 98.20 0 0.00
สำโรงตาเจ็น 95 71 74.74 24 25.26 24 100.00 0 0.00 285 285 100.00 0 0.00
ห้วยสำราญ 84 85 101.19 0 0.00 0 0.00 0 0.00 252 252 100.00 0 0.00
กฤษณา 65 65 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 195 192 98.46 0 0.00
ลมศักดิ์ 71 61 85.92 10 14.08 9 90.00 0 0.00 213 213 100.00 0 0.00
หนองฉลอง 89 88 98.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 267 264 98.88 0 0.00
ศรีตระกูล 56 56 100.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 168 168 100.00 0 0.00
ศรีสะอาด 78 72 92.31 2 2.56 2 100.00 1 1.28 234 222 94.87 0 0.00
รวม 2,577 2,194 85.14 79 3.07 66 83.54 58 2.25 7,731 6,695 86.60 0 0.00