รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย. แยกตามเขตสุขภาพ


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ กำลังติดตามข้อมูล เข้าร่วมโครงการ ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 83356 62.96 7856 5.93 41,187 31.11 5494 69.93 397197 224896 56.62 190 0.14
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 62503 88.37 3542 5.01 4,680 6.62 2677 75.58 212175 179345 84.53 18 0.03
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 44471 73.95 2915 4.85 12,754 21.21 2463 84.49 180420 148843 82.50 26 0.04
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 23734 36.61 1156 1.78 39,931 61.60 715 61.85 194463 61585 31.67 3 0.00
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 60932 83.54 3106 4.26 8,901 12.20 2076 66.84 218817 168813 77.15 193 0.26
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 62878 86.30 3212 4.41 6,773 9.30 2421 75.37 218589 211692 96.84 268 0.37
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 81148 77.43 5710 5.45 17,940 17.12 5142 90.05 314394 274494 87.31 120 0.11
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 94410 88.93 7051 6.64 4,706 4.43 6157 87.32 318501 281044 88.24 1256 1.18
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 55087 42.60 2055 1.59 72,178 55.81 1580 76.89 387960 155792 40.16 32 0.02
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 79500 91.74 4876 5.63 2,278 2.63 4054 83.14 259962 248604 95.63 61 0.07
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 70288 92.92 2564 3.39 2,792 3.69 1746 68.10 226932 250211 110.26 83 0.11
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 45243 71.52 2131 3.37 15,885 25.11 1543 72.41 189777 102371 53.94 124 0.20
รวม 1,039,729 763,550 73.44 46,174 4.44 230,005 22.12 36,068 78.11 3,119,187 2,307,690 73.98 2,374 0.23