รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย. แยกตามเขตสุขภาพ


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ กำลังติดตามข้อมูล เข้าร่วมโครงการ ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 78540 59.32 7359 5.56 46,500 35.12 5142 69.87 397197 210054 52.88 134 0.10
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 62333 88.13 3529 4.99 4,863 6.88 2657 75.29 212175 178873 84.30 1 0.00
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 44235 73.55 2994 4.98 12,911 21.47 2468 82.43 180420 148328 82.21 20 0.03
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 22393 34.55 1129 1.74 41,299 63.71 691 61.20 194463 60634 31.18 2 0.00
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 57959 79.46 3173 4.35 11,807 16.19 2406 75.83 218817 160337 73.27 60 0.08
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 61298 84.13 3157 4.33 8,408 11.54 2325 73.65 218589 207094 94.74 107 0.15
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 80811 77.11 5624 5.37 18,363 17.52 5011 89.10 314394 273561 87.01 22 0.02
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 92531 87.16 6574 6.19 7,062 6.65 5471 83.22 318501 270065 84.79 147 0.14
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 50777 39.26 1998 1.55 76,545 59.19 1529 76.53 387960 147021 37.90 4 0.00
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 79216 91.42 4883 5.64 2,555 2.95 4044 82.82 259962 247719 95.29 50 0.06
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 68305 90.30 2429 3.21 4,910 6.49 1694 69.74 226932 236874 104.38 26 0.03
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 37694 59.59 1956 3.09 23,609 37.32 1458 74.54 189777 86054 45.34 34 0.05
รวม 1,039,729 736,092 70.80 44,805 4.31 258,832 24.89 34,896 77.88 3,119,187 2,226,614 71.38 607 0.06