รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย. แยกตามเขตสุขภาพ


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ กำลังติดตามข้อมูล เข้าร่วมโครงการ ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 85575 64.63 8036 6.07 38,788 29.30 5646 70.26 397197 233824 58.87 313 0.24
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 62504 88.38 3549 5.02 4,672 6.61 2681 75.54 212175 179676 84.68 64 0.09
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 45114 75.01 2921 4.86 12,105 20.13 2446 83.74 180420 151869 84.18 63 0.10
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 24462 37.74 1177 1.82 39,182 60.45 747 63.47 194463 63108 32.45 15 0.02
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 63694 87.33 3163 4.34 6,082 8.34 2185 69.08 218817 184136 84.15 272 0.37
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 63116 86.62 3171 4.35 6,576 9.03 2383 75.15 218589 212548 97.24 440 0.60
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 81810 78.06 5701 5.44 17,287 16.50 5171 90.70 314394 276315 87.89 2689 2.57
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 94590 89.10 7092 6.68 4,485 4.22 6175 87.07 318501 282269 88.62 1287 1.21
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 62044 47.98 2267 1.75 65,009 50.27 1777 78.39 387960 176366 45.46 267 0.21
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 79753 92.04 4895 5.65 2,006 2.31 4126 84.29 259962 249759 96.08 244 0.28
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 71187 94.11 2472 3.27 1,985 2.62 1829 73.99 226932 253580 111.74 246 0.33
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 45374 71.73 2135 3.38 15,750 24.90 1542 72.22 189777 103491 54.53 145 0.23
รวม 1,039,729 779,223 74.94 46,579 4.48 213,927 20.58 36,708 78.81 3,119,187 2,366,941 75.88 6,045 0.58