รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย. แยกตามเขตสุขภาพ


เขตสุขภาพ จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ กำลังติดตามข้อมูล เข้าร่วมโครงการ ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 67604 51.06 6325 4.78 58,470 44.16 4227 66.83 397197 167755 42.23
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 61575 87.06 3437 4.86 5,713 8.08 2596 75.53 212175 176614 83.24
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 38339 63.75 2579 4.29 19,222 31.96 2111 81.85 180420 111837 61.99
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 19504 30.09 1063 1.64 44,254 68.27 636 59.83 194463 54688 28.12
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 45384 62.22 2263 3.10 25,292 34.68 1621 71.63 218817 115813 52.93
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 44348 60.86 2060 2.83 26,455 36.31 1621 78.69 218589 139780 63.95
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 77018 73.49 5328 5.08 22,452 21.42 4779 89.70 314394 258447 82.20
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 89576 84.37 6392 6.02 10,199 9.61 5115 80.02 318501 247314 77.65
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 45449 35.14 1696 1.31 82,175 63.54 1287 75.88 387960 127575 32.88
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 76374 88.14 4807 5.55 5,473 6.32 3885 80.82 259962 226283 87.04
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 62529 82.66 2338 3.09 10,777 14.25 1546 66.12 226932 209575 92.35
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 34369 54.33 1481 2.34 27,409 43.33 993 67.05 189777 75485 39.78
รวม 1,039,729 662,069 63.68 39,769 3.82 337,891 32.50 30,417 76.48 3,119,187 1,911,166 61.27