รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับอำเภอ. จังหวัดสกลนคร

อำเภอ จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ เข้าร่วมโครงการ กำลังติดตามข้อมูล ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสกลนคร 3,681 2981 80.98 264 7.17 169 64.02 371 10.08 11043 4901 44.38 0 0.00
กุสุมาลย์ 795 733 92.20 44 5.53 44 100.00 1 0.13 2385 1799 75.43 0 0.00
กุดบาก 604 476 78.81 97 16.06 97 100.00 0 0.00 1812 1703 93.98 0 0.00
พรรณานิคม 1,837 1643 89.44 154 8.38 100 64.94 85 4.63 5511 2923 53.04 0 0.00
พังโคน 1,080 1068 98.89 26 2.41 24 92.31 7 0.65 3240 3204 98.89 0 0.00
วาริชภูมิ 1,084 966 89.11 46 4.24 46 100.00 52 4.80 3252 1326 40.77 0 0.00
นิคมน้ำอูน 293 274 93.52 24 8.19 18 75.00 4 1.37 879 726 82.59 0 0.00
วานรนิวาส 2,609 2446 93.75 153 5.86 153 100.00 25 0.96 7827 7208 92.09 6 0.23
คำตากล้า 776 575 74.10 42 5.41 40 95.24 154 19.85 2328 921 39.56 0 0.00
บ้านม่วง 1,480 1120 75.68 312 21.08 127 40.71 35 2.36 4440 3278 73.83 0 0.00
อากาศอำนวย 1,552 768 49.48 140 9.02 138 98.57 330 21.26 4656 2643 56.77 0 0.00
สว่างแดนดิน 3,359 2637 78.51 197 5.86 179 90.86 550 16.37 10077 6120 60.73 0 0.00
ส่องดาว 825 734 88.97 64 7.76 64 100.00 4 0.48 2475 1987 80.28 0 0.00
เต่างอย 597 530 88.78 59 9.88 59 100.00 11 1.84 1791 541 30.21 0 0.00
โคกศรีสุพรรณ 660 470 71.21 46 6.97 34 73.91 161 24.39 1980 1352 68.28 15 2.27
เจริญศิลป์ 1,013 966 95.36 29 2.86 27 93.10 27 2.67 3039 2968 97.66 1 0.10
โพนนาแก้ว 739 698 94.45 31 4.19 31 100.00 0 0.00 2217 1822 82.18 0 0.00
ภูพาน 712 339 47.61 56 7.87 49 87.50 316 44.38 2136 981 45.93 0 0.00
รวม 23,696 19,424 81.97 1,784 7.53 1,399 78.42 2,133 9.00 71,088 46,403 65.28 22 0.09