รายงานผล โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย ระดับอำเภอ. จังหวัดสกลนคร

อำเภอ จำนวน อสม. ทั้งหมด ไม่สูบบุหรี่ สูบบุหรี่ เข้าร่วมโครงการ กำลังติดตามข้อมูล ชวนผู้สูบบุหรี่สมัคร
เข้าร่วมโครงการฯ (คน)
เลิกสูบบุหรี่ได้
6 เดือน
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เมืองสกลนคร 3,611 2981 82.55 264 7.31 169 64.02 371 10.27 10833 4901 45.24 0 0.00
กุสุมาลย์ 786 733 93.26 44 5.60 44 100.00 1 0.13 2358 1799 76.29 0 0.00
กุดบาก 598 476 79.60 97 16.22 97 100.00 0 0.00 1794 1703 94.93 0 0.00
พรรณานิคม 1,836 1642 89.43 154 8.39 100 64.94 85 4.63 5508 2920 53.01 0 0.00
พังโคน 1,074 1068 99.44 26 2.42 24 92.31 7 0.65 3222 3204 99.44 0 0.00
วาริชภูมิ 1,078 966 89.61 46 4.27 46 100.00 52 4.82 3234 1326 41.00 0 0.00
นิคมน้ำอูน 290 260 89.66 24 8.28 18 75.00 10 3.45 870 477 54.83 0 0.00
วานรนิวาส 2,580 2445 94.77 153 5.93 153 100.00 26 1.01 7740 7085 91.54 6 0.23
คำตากล้า 769 575 74.77 42 5.46 40 95.24 154 20.03 2307 921 39.92 0 0.00
บ้านม่วง 1,463 1105 75.53 273 18.66 127 46.52 81 5.54 4389 3122 71.13 0 0.00
อากาศอำนวย 1,535 768 50.03 140 9.12 138 98.57 330 21.50 4605 2643 57.39 0 0.00
สว่างแดนดิน 3,334 2609 78.25 197 5.91 179 90.86 549 16.47 10002 6037 60.36 0 0.00
ส่องดาว 804 734 91.29 64 7.96 64 100.00 4 0.50 2412 1987 82.38 0 0.00
เต่างอย 588 528 89.80 59 10.03 59 100.00 10 1.70 1764 412 23.36 0 0.00
โคกศรีสุพรรณ 659 466 70.71 49 7.44 20 40.82 158 23.98 1977 1350 68.29 0 0.00
เจริญศิลป์ 1,013 966 95.36 29 2.86 27 93.10 27 2.67 3039 2949 97.04 0 0.00
โพนนาแก้ว 734 698 95.10 31 4.22 31 100.00 0 0.00 2202 1822 82.74 0 0.00
ภูพาน 695 339 48.78 56 8.06 49 87.50 316 45.47 2085 981 47.05 0 0.00
รวม 23,447 19,359 82.56 1,748 7.46 1,385 79.23 2,181 9.30 70,341 45,639 64.88 6 0.03