รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพ 1 38,202 42,897 112.29 26,741 39,779 148.75 9,359 35,372 377.93 10,300 20,573 199.74
เขตสุขภาพ 2 20,407 21,473 105.22 14,285 19,307 135.16 5,000 13,775 275.52 4,700 6,746 143.53
เขตสุขภาพ 3 17,352 16,884 97.30 12,146 15,484 127.48 4,251 11,313 266.11 5,400 8,661 160.39
เขตสุขภาพ 4 18,703 19,827 106.01 13,092 17,153 131.02 4,582 14,968 326.65 7,000 13,122 187.46
เขตสุขภาพ 5 21,046 21,888 104.00 14,732 19,068 129.43 5,156 15,643 303.38 6,200 10,635 171.53
เขตสุขภาพ 6 21,024 18,085 86.02 14,717 16,868 114.62 5,151 14,570 282.86 6,900 7,465 108.19
เขตสุขภาพ 7 30,238 33,780 111.71 21,167 28,649 135.35 7,408 24,821 335.04 7,700 19,801 257.16
เขตสุขภาพ 8 30,633 38,059 124.24 21,443 32,624 152.14 7,505 24,510 326.58 8,700 17,088 196.41
เขตสุขภาพ 9 37,313 47,872 128.30 26,119 35,723 136.77 9,142 34,097 372.98 8,800 24,111 273.99
เขตสุขภาพ 10 25,004 27,493 109.95 17,503 23,050 131.69 6,126 21,303 347.75 7,000 16,009 228.70
เขตสุขภาพ 11 21,826 28,352 129.90 15,278 25,224 165.10 5,347 22,462 420.06 7,400 20,008 270.38
เขตสุขภาพ 12 18,252 18,677 102.33 12,776 16,267 127.32 4,472 14,313 320.08 7,700 9,276 120.47
รวม 300,000 335,287 111.76 210,000 289,196 137.71 73,500 247,147 336.25 87,800 173,495 197.60