รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพ 1 38,202 7,910 20.71 26,741 5,897 22.05 9,359 4,639 49.56 10,300 4,134 40.14
เขตสุขภาพ 2 20,407 10,843 53.13 14,285 10,660 74.62 5,000 5,346 106.93 4,700 3,319 70.62
เขตสุขภาพ 3 17,352 11,756 67.75 12,146 10,580 87.10 4,251 7,204 169.46 5,400 5,658 104.78
เขตสุขภาพ 4 18,703 3,343 17.87 13,092 3,259 24.89 4,582 2,975 64.92 7,000 1,320 18.86
เขตสุขภาพ 5 21,046 7,408 35.20 14,732 6,984 47.41 5,156 6,164 119.54 6,200 3,909 63.05
เขตสุขภาพ 6 21,024 5,174 24.61 14,717 4,351 29.56 5,151 2,454 47.64 6,900 2,159 31.29
เขตสุขภาพ 7 30,238 20,012 66.18 21,167 18,811 88.87 7,408 18,361 247.84 7,700 14,587 189.44
เขตสุขภาพ 8 30,633 27,744 90.57 21,443 23,780 110.90 7,505 17,532 233.60 8,700 14,852 170.71
เขตสุขภาพ 9 37,313 16,388 43.92 26,119 15,692 60.08 9,142 15,446 168.96 8,800 11,981 136.15
เขตสุขภาพ 10 25,004 15,271 61.07 17,503 10,931 62.45 6,126 9,706 158.44 7,000 6,941 99.16
เขตสุขภาพ 11 21,826 11,332 51.92 15,278 9,861 64.54 5,347 9,071 169.63 7,400 7,886 106.57
เขตสุขภาพ 12 18,252 1,606 8.80 12,776 1,330 10.41 4,472 1,113 24.89 7,700 1,094 14.21
รวม 300,000 138,787 46.26 210,000 122,136 58.16 73,500 100,011 136.07 87,800 77,840 88.66