รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพ 1 38,202 25,023 65.50 26,741 22,935 85.77 9,359 19,799 211.54 10,300 10,374 100.72
เขตสุขภาพ 2 20,407 16,059 78.69 14,285 15,384 107.69 5,000 9,784 195.69 4,700 5,500 117.02
เขตสุขภาพ 3 17,352 13,630 78.55 12,146 11,842 97.49 4,251 8,381 197.14 5,400 6,862 127.07
เขตสุขภาพ 4 18,703 17,022 91.01 13,092 15,357 117.30 4,582 13,175 287.52 7,000 11,141 159.16
เขตสุขภาพ 5 21,046 14,142 67.20 14,732 12,624 85.69 5,156 10,369 201.09 6,200 5,720 92.26
เขตสุขภาพ 6 21,024 17,129 81.47 14,717 15,721 106.82 5,151 13,430 260.73 6,900 5,780 83.77
เขตสุขภาพ 7 30,238 31,019 102.58 21,167 25,703 121.43 7,408 22,301 301.03 7,700 17,514 227.45
เขตสุขภาพ 8 30,633 36,546 119.30 21,443 31,314 146.03 7,505 23,167 308.68 8,700 16,263 186.93
เขตสุขภาพ 9 37,313 32,205 86.31 26,119 23,570 90.24 9,142 23,126 252.97 8,800 17,939 203.85
เขตสุขภาพ 10 25,004 19,355 77.41 17,503 14,395 82.24 6,126 13,011 212.39 7,000 9,864 140.91
เขตสุขภาพ 11 21,826 17,428 79.85 15,278 15,477 101.30 5,347 13,812 258.30 7,400 13,792 186.38
เขตสุขภาพ 12 18,252 11,828 64.80 12,776 10,772 84.31 4,472 10,055 224.86 7,700 6,042 78.47
รวม 300,000 251,386 83.80 210,000 215,094 102.43 73,500 180,410 245.46 87,800 126,791 144.41