รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพ 1 38,202 1,600 4.19 26,741 1,600 5.98 9,359 1,567 16.74 10,300 1,325 12.86
เขตสุขภาพ 2 20,407 621 3.04 14,285 621 4.35 5,000 559 11.18 4,700 269 5.72
เขตสุขภาพ 3 17,352 1,246 7.18 12,146 1,226 10.09 4,251 1,172 27.57 5,400 515 9.54
เขตสุขภาพ 4 18,703 2,091 11.18 13,092 2,091 15.97 4,582 1,918 41.86 7,000 508 7.26
เขตสุขภาพ 5 21,046 745 3.54 14,732 745 5.06 5,156 721 13.98 6,200 688 11.10
เขตสุขภาพ 6 21,024 3,926 18.67 14,717 3,161 21.48 5,151 1,327 25.76 6,900 1,122 16.26
เขตสุขภาพ 7 30,238 1,874 6.20 21,167 1,841 8.70 7,408 1,832 24.73 7,700 1,641 21.31
เขตสุขภาพ 8 30,633 7,759 25.33 21,443 7,562 35.27 7,505 6,755 90.01 8,700 5,597 64.33
เขตสุขภาพ 9 37,313 724 1.94 26,119 817 3.13 9,142 817 8.94 8,800 599 6.81
เขตสุขภาพ 10 25,004 1,986 7.94 17,503 1,851 10.58 6,126 1,809 29.53 7,000 1,803 25.76
เขตสุขภาพ 11 21,826 1,278 5.86 15,278 1,117 7.31 5,347 1,024 19.15 7,400 769 10.39
เขตสุขภาพ 12 18,252 377 2.07 12,776 283 2.22 4,472 136 3.04 7,700 242 3.14
รวม 300,000 24,227 8.08 210,000 22,915 10.91 73,500 19,637 26.72 87,800 15,078 17.17