รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2563
เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพ 1 38,202 43,061 112.72 26,741 39,784 148.77 9,359 35,487 379.16 10,300 20,911 203.02
เขตสุขภาพ 2 20,407 21,586 105.78 14,285 19,469 136.29 5,000 13,937 278.76 4,700 6,745 143.51
เขตสุขภาพ 3 17,352 16,904 97.42 12,146 15,670 129.01 4,251 11,437 269.03 5,400 8,764 162.30
เขตสุขภาพ 4 18,703 19,827 106.01 13,092 17,153 131.02 4,582 14,968 326.65 7,000 13,122 187.46
เขตสุขภาพ 5 21,046 21,891 104.02 14,732 19,071 129.45 5,156 15,646 303.44 6,200 10,638 171.58
เขตสุขภาพ 6 21,024 20,155 95.87 14,717 18,249 124.00 5,151 14,819 287.70 6,900 9,923 143.81
เขตสุขภาพ 7 30,238 33,844 111.93 21,167 28,689 135.54 7,408 24,861 335.58 7,700 19,821 257.42
เขตสุขภาพ 8 30,633 38,059 124.24 21,443 32,624 152.14 7,505 24,510 326.58 8,700 17,088 196.41
เขตสุขภาพ 9 37,313 48,125 128.98 26,119 36,076 138.12 9,142 34,362 375.88 8,800 24,376 277.00
เขตสุขภาพ 10 25,004 27,809 111.22 17,503 23,400 133.69 6,126 21,658 353.54 7,000 16,345 233.50
เขตสุขภาพ 11 21,826 28,027 128.41 15,278 25,137 164.53 5,347 22,408 419.05 7,400 19,712 266.38
เขตสุขภาพ 12 18,252 18,677 102.33 12,776 16,267 127.32 4,472 14,313 320.08 7,700 9,276 120.47
รวม 300,000 337,965 112.66 210,000 291,589 138.85 73,500 248,406 337.97 87,800 176,721 201.28