รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR นักจัดการสุขภาพ
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพ 1 38,202 38,598 101.04 26,741 35,531 132.87 9,359 31,396 335.45 10,300 18,393 178.57
เขตสุขภาพ 2 20,407 19,217 94.17 14,285 16,533 115.74 5,000 10,840 216.81 4,700 5,820 123.83
เขตสุขภาพ 3 17,352 15,407 88.79 12,146 14,125 116.29 4,251 10,043 236.24 5,400 7,908 146.44
เขตสุขภาพ 4 18,703 17,572 93.95 13,092 15,907 121.50 4,582 13,725 299.53 7,000 11,856 169.37
เขตสุขภาพ 5 21,046 21,764 103.41 14,732 18,920 128.43 5,156 15,494 300.49 6,200 10,681 172.27
เขตสุขภาพ 6 21,024 17,830 84.81 14,717 16,413 111.53 5,151 14,139 274.50 6,900 7,196 104.29
เขตสุขภาพ 7 30,238 33,047 109.29 21,167 27,967 132.13 7,408 24,292 327.90 7,700 19,040 247.27
เขตสุขภาพ 8 30,633 37,675 122.99 21,443 32,219 150.25 7,505 24,060 320.58 8,700 17,008 195.49
เขตสุขภาพ 9 37,313 47,205 126.51 26,119 35,026 134.10 9,142 33,491 366.35 8,800 23,528 267.36
เขตสุขภาพ 10 25,004 22,896 91.57 17,503 17,922 102.40 6,126 16,387 267.50 7,000 12,508 178.69
เขตสุขภาพ 11 21,826 23,436 107.38 15,278 21,117 138.22 5,347 18,788 351.35 7,400 17,398 235.11
เขตสุขภาพ 12 18,252 16,770 91.88 12,776 14,961 117.10 4,472 13,277 296.91 7,700 8,206 106.57
รวม 300,000 311,417 103.81 210,000 266,641 126.97 73,500 225,932 307.39 87,800 159,542 181.71