รายงานผล อสม. ได้รับการพัฒนาเป็น อสม. 4.0 ปีงบประมาณ 2561
เขตสุขภาพ อสม 4.0 first aid ทักษะ CPR
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพ 1 33,024 35,351 107.05 23,117 33,255 94.07 8,091 25,994 78.17
เขตสุขภาพ 2 18,056 19,194 106.30 12,639 17,806 92.77 4,424 14,362 80.66
เขตสุขภาพ 3 16,928 13,582 80.23 11,850 9,756 57.63 4,147 8,523 71.93
เขตสุขภาพ 4 25,343 20,665 81.54 17,740 20,376 80.40 6,209 19,620 96.29
เขตสุขภาพ 5 23,956 21,926 91.53 16,769 21,305 88.93 5,869 18,573 87.18
เขตสุขภาพ 6 21,115 27,039 128.06 14,781 28,267 104.54 5,173 22,993 81.34
เขตสุขภาพ 7 27,540 27,648 100.39 19,278 24,313 87.94 6,747 19,249 79.17
เขตสุขภาพ 8 27,227 30,584 112.33 19,059 28,194 92.19 6,671 22,736 80.64
เขตสุขภาพ 9 32,526 36,487 112.18 22,768 41,376 113.40 7,969 40,039 96.77
เขตสุขภาพ 10 24,606 25,244 102.59 17,224 27,140 107.51 6,028 24,341 89.69
เขตสุขภาพ 11 21,012 22,084 105.10 14,708 20,440 92.56 5,148 18,180 88.94
เขตสุขภาพ 12 21,167 18,362 86.75 14,817 17,528 82.81 5,186 15,957 91.04
เขตสุขภาพ 13 7,500 2,924 38.99 5,250 0 0.00 1,838 0 0.00
รวม 300,000 301,090 100.36 210,000 289,756 96.24 73,500 250,567 86.48