รายงานผล โปรแกรมสำรวจการมีสมาร์ทโฟน การแอดไลน์ Smart อสม. และโหลดแอป Smart อสม. สำหรับ อสม. แยกตามเขตสุขภาพ


เขตสุขภาพ โควต้า อสม. จำนวน อสม. ไม่มี Smartphone เพิ่ม Line @Smart อสม. แล้ว โหลด แอป Smart อสม. แล้ว
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 69,047 52.15 24,302 35.20 21,858 31.66 19,557 28.32
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 1,438 2.03 64 4.45 245 17.04 258 17.94
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 183 0.30 0 0.00 87 47.54 183 100.00
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 145 0.22 0 0.00 0 0.00 0 0.00
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 5,879 8.06 1,495 25.43 2,419 41.15 2,290 38.95
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 3,473 4.77 1,200 34.55 1,396 40.20 1,185 34.12
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 11,625 11.09 3,970 34.15 5,817 50.04 6,167 53.05
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 3,422 3.22 786 22.97 504 14.73 593 17.33
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 197 0.15 75 38.07 77 39.09 87 44.16
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 463 0.53 43 9.29 103 22.25 103 22.25
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 31,074 41.08 13,250 42.64 12,446 40.05 14,314 46.06
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 6,234 9.85 488 7.83 1,029 16.51 1,129 18.11
รวม 1,039,729 133,180 12.81 45,673 34.29 45,981 34.53 45,866 34.44