รายงานผล โปรแกรมสำรวจการมีสมาร์ทโฟน การแอดไลน์ Smart อสม. และโหลดแอป Smart อสม. สำหรับ อสม. แยกตามเขตสุขภาพ


เขตสุขภาพ โควต้า อสม. จำนวน อสม. ไม่มี Smartphone เพิ่ม Line @Smart อสม. แล้ว โหลด แอป Smart อสม. แล้ว
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 105,195 79.45 28,089 26.70 47,954 45.59 43,864 41.70
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 48,522 68.61 13,991 28.83 21,416 44.14 18,685 38.51
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 23,332 38.80 5,661 24.26 10,270 44.02 10,832 46.43
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 26,125 40.30 7,855 30.07 11,281 43.18 9,306 35.62
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 48,622 66.66 14,868 30.58 19,358 39.81 18,279 37.59
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 35,370 48.54 10,805 30.55 16,632 47.02 15,016 42.45
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 55,024 52.50 20,205 36.72 24,035 43.68 22,479 40.85
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 43,646 41.11 14,895 34.13 20,292 46.49 18,392 42.14
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 72,774 56.27 19,674 27.03 40,364 55.46 38,492 52.89
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 33,146 38.25 8,752 26.40 14,515 43.79 10,835 32.69
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 61,678 81.54 17,789 28.84 32,943 53.41 33,784 54.77
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 30,615 48.40 5,586 18.25 16,208 52.94 15,532 50.73
รวม 1,039,729 584,049 56.17 168,170 28.79 275,268 47.13 255,496 43.75