รายงานผล โปรแกรมสำรวจการมีสมาร์ทโฟน การแอดไลน์ Smart อสม. และโหลดแอป Smart อสม. สำหรับ อสม. แยกตามเขตสุขภาพ


เขตสุขภาพ โควต้า อสม. จำนวน อสม. ไม่มี Smartphone เพิ่ม Line @Smart อสม. แล้ว โหลด แอป Smart อสม. แล้ว
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
เขตสุขภาพที่ 1 132,399 104,165 78.68 27,591 26.49 45,146 43.34 41,215 39.57
เขตสุขภาพที่ 2 70,725 24,446 34.56 7,572 30.97 11,993 49.06 10,040 41.07
เขตสุขภาพที่ 3 60,140 8,560 14.23 1,761 20.57 4,461 52.11 4,495 52.51
เขตสุขภาพที่ 4 64,821 20,435 31.53 6,298 30.82 8,970 43.90 7,997 39.13
เขตสุขภาพที่ 5 72,939 45,146 61.90 13,970 30.94 17,205 38.11 16,237 35.97
เขตสุขภาพที่ 6 72,863 33,502 45.98 10,363 30.93 15,724 46.93 14,232 42.48
เขตสุขภาพที่ 7 104,798 52,183 49.79 19,584 37.53 22,204 42.55 20,658 39.59
เขตสุขภาพที่ 8 106,167 39,121 36.85 14,050 35.91 17,529 44.81 15,727 40.20
เขตสุขภาพที่ 9 129,320 36,933 28.56 10,115 27.39 16,737 45.32 15,375 41.63
เขตสุขภาพที่ 10 86,654 13,882 16.02 3,133 22.57 5,960 42.93 3,588 25.85
เขตสุขภาพที่ 11 75,644 57,287 75.73 17,377 30.33 29,448 51.40 30,049 52.45
เขตสุขภาพที่ 12 63,259 27,816 43.97 4,880 17.54 14,898 53.56 14,406 51.79
รวม 1,039,729 463,476 44.58 136,694 29.49 210,275 45.37 194,019 41.86