รายงานผล อสม.นักจัดการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562
เขตสุขภาพ นักจัดการสุขภาพ วัยทำงาน ผู้สูงอายุ รวม
เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ
เขตสุขภาพ 1 3,845 9,374 243.80 2,307 3,310 143.48 1,538 2,662 173.08 7,690 15,346 199.56
เขตสุขภาพ 2 2,130 2,933 137.70 1,278 1,142 89.36 852 831 97.54 4,260 4,906 115.16
เขตสุขภาพ 3 2,100 5,950 283.33 1,260 2,961 235.00 840 2,247 267.50 4,200 11,158 265.67
เขตสุขภาพ 4 3,565 6,636 186.14 2,139 2,559 119.64 1,426 2,191 153.65 7,130 11,386 159.69
เขตสุขภาพ 5 3,175 4,186 131.84 1,905 1,922 100.89 1,270 1,113 87.64 6,350 7,221 113.72
เขตสุขภาพ 6 2,655 2,934 110.51 1,593 1,481 92.97 1,062 1,238 116.57 5,310 5,653 106.46
เขตสุขภาพ 7 3,300 11,083 335.85 1,980 3,683 186.01 1,320 2,712 205.45 6,600 17,478 264.82
เขตสุขภาพ 8 3,220 7,764 241.12 1,932 5,067 262.27 1,288 3,009 233.62 6,440 15,840 245.96
เขตสุขภาพ 9 3,805 12,850 337.71 2,283 5,712 250.20 1,522 3,725 244.74 7,610 22,287 292.86
เขตสุขภาพ 10 3,065 11,887 387.83 1,839 4,998 271.78 1,226 3,484 284.18 6,130 20,369 332.28
เขตสุขภาพ 11 2,595 5,702 219.73 1,557 2,531 162.56 1,038 1,827 176.01 5,190 10,060 193.83
เขตสุขภาพ 12 2,825 4,929 174.48 1,695 1,925 113.57 1,130 1,281 113.36 5,650 8,135 143.98
รวม 36,280 86,228 237.67 21,768 37,291 171.31 14,512 26,320 181.37 72,560 149,839 206.50